Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (νόμος 4469/2017)

Ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» για τη συνολική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στον μηχανισμό εξωδικαστικού μηχανισμού εντάσσονται όλες οι οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

[]
1 Step 1

Φόρμα αξιολόγησης επιλεξιμότητας και υποβολής βασικών στοιχείων

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:your full name
Τηλέφωνο:your full name
Ποιό είναι το κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς σας;more details
0 /
pick one!
Έχετε Απλογραφικό ή Διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης;pick one!
Previous
Next